De voorzitter van de initiatiefgroep opent de vergadering, laat de agenda vaststellen door de aanwezigen en geeft uitleg van de beweegredenen om een huurderscommissie op te richten. Het is belangrijk om daarbij de volgende punten aan de orde te stellen:

  • Opening en toelichting op de doelstelling van de bijeenkomst oprichten van een huurderscommissie en verkiezing van het bestuur.
  • Vaststellen van het draagvlak voor het oprichten van een huurderscommissie door middel van hand opsteken.
  • Een toelichting op de rol en positie van de huurderscommissie.
  • De positie van een mogelijke activiteitencommissie laten vaststellen door de aanwezigen. Let op: een activiteitencommissie is alleen voor de organisatie van activiteiten en is geen formele overlegpartner voor Woonzorg Nederland. De huurderscommissie heeft die formele status wel op basis van de Overlegwet en de Samenwerkingsovereenkomst tussen Woonzorg Nederland en het LHP. De beide commissies kunnen naast elkaar bestaan.
  • Toelichting op de “infrastructuur”, zoals de financiële bijdrage van Woonzorg Nederland voor de communicatie en het organiseren van een bewonersvergadering en het in overleg beschikbaar stellen van faciliteiten.
  • Voorstellen kandidaten en eventueel aangeven wens voor een oneven aantal bestuursleden, en bestuursverkiezing, hoofdelijk per kandidaat, in overeenstemming met de verkiezingsprocedure onder toezicht van de onafhankelijke kiescommissie. De rollen (voorzitter, secretaris, penningmeester) binnen het nieuwe bestuur bepaalt het nieuwe bestuur zelf.
  • Bekendmaken van de uitslag van de verkiezing.