Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland bestaat uit twee personen:

Cees van Boven, bestuursvoorzitter

Arnold Pureveen RA, bestuurder (CFO)

De Raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

  • De realisatie van de doelstellingen van Woonzorg Nederland, de strategie en het beleid
  • De naleving van alle relevante wet- en regelgeving
  • Het beheersen van de risico’s die het verwezenlijken van de doelstellingen in de weg staan
  • De kwaliteit van het jaarverslag, de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag

In de statuten en het reglement van de Raad van Bestuur zijn de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur vastgelegd. De raad legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur, worden benoemd door de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft drie belangrijke rollen.
Allereerst houdt de Raad toezicht op het functioneren van het bestuur van Woonzorg Nederland (toezichthoudende rol).

Ten tweede kan de Raad het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en belangrijke strategische keuzes met het bestuur bespreken (klankbordrol).

Ten derde is de Raad de werkgever van de beide bestuurders (werkgeversrol).

Als toezichthouder bewaakt de raad van commissarissen:

  • Naleving van de wet- en regelgeving
  • Missie en strategie, realisatie van doelstellingen
  • Toepassing van de Governancecode
  • Continuïteit van de organisatie
  • Doelmatigheid en effectiviteit van het beleid
  • Financiële verslaglegging en risicobeheersing

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Twee leden hebben zitting in de raad op voordracht van het Landelijk Huurders Platform (LHP) en één lid heeft zitting op voordracht van de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.